Translated Story

Once upon a time there was a winter. The winter is a girl. She has three brothers. They argue a lot and they are different from one another. When the winter comes, it is cold. When one of the brothers comes, it is both hot and cold. When the other brother comes, it is very hot. That is why they argue a lot. All children love winter very much because it snows and there are many holidays. I am one of these children, I love winter very much, too.

Լինում է, չի լինում մի ձմեռ։ Ձմեռը աղջիկ է, նա ունի երեք եղբայր, նրանք շատ են վիճում և շատ տարբերվում են իրարից: Երբ ձմեռը գալիս է, ցուրտ է, երբ եղբայրներից մեկն է գալիս՝ և՛ ցուրտ է, և՛ շոգ, երբ մյուս եղբայրն է գալիս, շատ շոգ է, դրա համար էլ շատ են վիճում։ Բոլոր երեխաները շատ են սիրում ձմեռը նրա համար, որ ձյուն է գալիս, և բազմաթիվ տոներ են լինում: Ես այդ երեխաներից մեկն եմ, ես էլ սիրում եմ ձմեռը շա՜տ-շա՜տ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: